ردیفنام محصول / دانشگر، اصغری تولید کننده وایت برد /سایز محصول / دانشگر، اصغری تولید کننده وایت بردقیمت وایت برد جهت مصرف کننده به ریال
201تابلو وایت برد و گرین برد / دانشگر ، اصغری /30*201/300/000
202تابلو وایت برد و گرین برد / دانشگر ، اصغری /50*302/700/000
203تابلو وایت برد و گرین برد / دانشگر ، اصغری /60*403/700/000
204تابلو وایت برد و گرین برد / دانشگر ، اصغری /70*504/700/000
205تابلو وایت برد و گرین برد / دانشگر ، اصغری /90*607/500/000
206تابلو وایت برد و گرین برد / دانشگر ، اصغری /100*8010/200/000
207تابلو وایت برد و گرین برد / دانشگر ، اصغری /120*9012/800/000
208تابلو وایت برد و گرین برد / دانشگر ، اصغری /150*9015/500/000
209تابلو وایت برد و گرین برد / دانشگر ، اصغری /170*9018/000/000
210تابلو وایت برد و گرین برد / دانشگر ، اصغری /180*10019/000/00
211تابلو وایت برد و گرین برد / دانشگر ، اصغری /200*10020/700/000
212تابلو وایت برد و گرین برد / دانشگر ، اصغری /220*12032/000/000
213تابلو وایت برد و گرین برد / دانشگر ، اصغری /250*12032/500/000

ثبت نام در سایت

دسته‌ها

تخته وایت برد معمولی

دانشگر اصلی فقط با نام اصغری و شماره تلفن های 66214972-66214971
فهرست